13.2.2002
“BÜTÜNCܔ DÜŞÜNCE DEVRİMİ

[ZAMAN]


Klasik fizik, “atomistik”ti. İkinci Aydınlanma Çağının yolunu açan kuantum fiziği, “Yeni Fizik, ise “bütüncül.” Atomcuların kainat/dünya görüşleri, herhangi bir “bütün”ün parçalarına ayrılabileceği, parçaların arasındaki ilişkilerin incelenebileceği şeklindeydi; bütüncüler, “’bütün’ün parçalarının toplamından daha büyük” olduğunu savunuyorlar. Atomcular, “bütün”ün daha iyi anlaşılabilmesi için parçalara bölünmesi gerektiğini iddia ederlerdi; bütüncüler ise oluşumların yada sistemlerin doğasını anlamak için tümüne bakılması gerektiğini söylüyorlar.

“Bütüncülük” bir fikir ya da felsefi kavram olarak “Atomculuk”un tam karşısında yer alıyor.

Kadim Yunan atomculuğunun klasik fiziğin öncülerinden sayılan iki isminden birisi Leusippus, diğeri Demokritus. Leusippus ve Demokritus, “Her şey Bir’dir. Bölünmez olduğu gibi, süreklidir” şeklindeki tevhidi görüşün sahibi Parmenides’e karşı “kainat/dünya bölünemez ve yok edilemez parçacıklardan (atomlardan) oluşur” hükmünü ileri sürüyorlar.
17.Yüzyılda, klasik fiziğin atomculuğa hız verdiği yıllarda, bütüncü felsefeye Parmenides’i hatırlatır şekilde yönelen Spinoza, dünyada gözlemlediğimiz farklılıkların ve bölünmelerin aslında tek olan cevherin suretlerinden ibaret olduğunu söylüyor. Ruhani geleneklerin hemen tümünde rastlanan benzeri panteist yaklaşım, çağdaş Kuantum Alan Teorisinin de temelini teşkil ediyor. Kuantum Alan Teorisine göre, varolan her şey Kuantum Vakumunun uyarılmasından (“evrensel bir su birikintisinin üzerindeki dalgalanmalar” gibi diyorlar) ibarettir.
Bütüncü görüşe sahip bir diğer isim Hegel. Hegel kendi mistik deneyimlerinden yola çıkarak tabiatın ve devletin bütünselliğine ilişkin felsefesini tertipliyor: tabiat, zaman-dışı, bütüncül, rasyonel ve ruhani bir gerçekliktir; devlet ise bir yarı-mistik ortaklık. Bireyler sahici kimliklerini şekillendiren bu “görünmez ve yüksek gerçeklik”e sadakat ve itaat borçludurlar.

Karl Marks da dahil olmak üzere, toplumcu siyasi düşünürlerin hemen hepsi, “yüksek bir ortak gerçeklik”i veya “birlik”i veya “grup”u veya ”sınıf”ı veya “ulus”u öne çıkarırken, parçanın ve bireyin farklılığını küçümsemek/indirgemek eğilimdedirler. Toplumun bütününün kendisini oluşturan bireylerin niteliklerinden ya da istemlerinden farklı ve bağımsız güçleri olduğu vurgulanır.

Bütüncü kâinat/dünya görüşünün Yirminci Yüzyıldaki siyasi uygulaması, Marks’ın düşüncelerinin sosyalist ülkelerdeki tezahürleriydi. Psikolojide Gestalt okuluna kaynaklık etti. Eğitimde aşırı uzmanlaşmaya karşı öğretiler-arası-ilişkilerin gelişmesi gereğini vurgulayan Sistemler Teorisi’ni doğurdu. Tıpta, münferit hastalıkların değil, insan bedeninin bütününe eğilen alternatif tıbbın revaç bulmasını sağladı.

Bütüncü düşüncenin bir tezahürü de, Kuantum Mekaniğinin “Potinbağ Teoremi.” Potinbağ Teoremi, ne kadar bölünürse bölünsün, maddenin temel olarak nitelendirebileceğimiz bir parçasının olmadığını, hiçbir parçanın diğerlerinden daha vazgeçilmez olmadığını, “bütün”ün birbirileriyle örülü olayların devingen ağı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu bağlamda, teorem, “üstün ırk,” “üstün ulus” vb. kavramları altüst etme potansiyeline sahip. Ve tabii buna bağlı olarak da “en zeki,” “en çalışkan” vb. gibi kavramların telmihlerini de. Üstünlerin dorukta yer aldığı piramitler, koniler yerine herkesin merkezden eşit mesafede durduğu daireler ve küreler. “Madde”yi, yeryüzündeki yaşamın bütünü olarak yorumlamamız halinde sadece insan ırklarının değil, milletlerin değil, tüm canlı türlerinin birbirlerinin yaşamlarıyla örülü birlikteliklerini gözetmek durumundayız. Hiçbir ulusun yaşam biçiminin diğerininkinden daha temel, dolayısıyla daha vazgeçilmez, dolayısıyla daha “üstün” olmadığını teslim etmek durumdayız. 21.Yüzyılda kendinden giderek daha çok söz ettirecek olan “küreselleşme” eğiliminin köklerini de burada buluyoruz.
Potinbağ Teoremi ile hemen ilişkili bir başka yeni kavram da Darwinsel Evrimin dünya düşüncesindeki hakimiyetine meydan okuyan “Birlikte Evrilme” kavramı. Darwinsel Evrim, canlıların yaşayakalabilmek için birbirleriyle aş için eş için yenişmek durumunda oldukları kavramı üzerine kurulmuştu. Birlikte Evrilme, işbirliği ve yaşa-yaşat anlayışı üzerine kuruluyor; kâinat ve dünya, dünya ve tabiat, tabiat ve canlılar arasındaki işbirliğinin ve karşılıklı bağımlılığın topluca yararlarını vurguluyor.

Darwinsel Evrim, birisinin kazanması için diğerinin mutlaka kaybetmesi gereken bir sıfır-toplam oyunuydu. Birlikte Evrilmede oyuncuların hepsi kazanıyorlar. Arıların beslendikleri çiçeklerin tohumlarını başka alanlara taşıyarak türün yaşayakalmasını sağlamaları gibi, tabiatta binlerce örneği var. Moleküler biyolojide, DNA’ların çevreye uyumu Birlikte Evrilme kavramı ile açıklanıyor. DNA, canlıların gelişme biçimlerini belirleyen moleküler bir ileti, bir hayat “tamimi”dir. DNA’nın çevresiyle işbirliği içinde oluştuğu anlaşılıyor.
Yine de, “derin bütüncülük”ü yadsınamaz biçimde gördüğümüz alan şimdilik kuantum teorisi ve varoluşun ya da kuantum varlıklarının kimliklerinin içinde bulundukları ortama ve birbirleriyle olan ilişkilerine bağlı olarak değiştiği gerçeği.

Kuantum varlıklarının hem dalga-benzeri hem de cisimcik-benzeri suretleri var. Dalga-benzeri suretleri belirlenemiyor; uzaya, zamana ve olabilirlik alanına dağılmış durumdalar. Bu karşın, cisimcik-benzeri suretleri, belirlenebiliyor, uzayın ve zamanın belli bir yerinde mukimler ve sahicilik alanındalar. Kuantum varlığının cisimcik-benzeri sureti kesinleşmiş sureti, buna karşın dalga-benzeri sureti, çevresiyle girdiği diyalog ya da diğer varlıklarla olan ilişkisi sonucu belirleniyor. Bir başka anlatımla, bir kuantum-varlığının dalga-benzeri onun potansiyeli ya da olabilirliği anlamına geliyor.

Zor kavramlar gibi duruyorlar ama öyle değil. Elli-iki kağıtlık bir deste düşünün, ambalajı henüz açılmamış olsun. Bu durumda destenin en üstteki kartın hangisi olduğunu bilemeyiz. Diğer bir anlatımla, gözlemlenmemiş kartlar, “olabilirlik” alanındadırlar. Destenin en üstündeki kartın dalga-benzeri sureti elli-iki olasılık tanımlar. Ambalajı açtığınızı, en üstteki kartın, meselâ, maça papazı olduğunu gördüğümüzü farzedelim. Bu durumda diğer tüm olasılıklar ortadan kalkmış, kart, sahicilik alanına geçmiştir. Veya millet meclisini düşünelim. Seçim öncesi parlamento kombinasyonu sonsuz sayıda olasılıklar içerir. Ancak, seçim yapılıp sayım bittiğinde ortaya çıkan tablo, diğer olasılıkların tümünü ortadan kaldırmıştır. Veya müzik. Tamburunu eline alan bir bestekârın önünde sayısız sayıda olasılıklar vardır. Ama bestesinin makamını seçip notaları kağıda geçirmesi demek, bestenin sahicilik alanına geçmesi, diğer tüm seçeneklerin ortadan kalkması demektir.

Hal böyle olunca, “hakikat”in yani bestenin ya da meclisin nihai halini, bestekârın ya da seçmenin dalga-suretini çökertmeyi seçtiği bir olasılıktan ibaret olduğu bir durum olarak düşünmek de mümkün. “Nitekim,” diyorlar, “düşünürseniz, aynı anda sayısı sınırsız konumda olabileceğinizi görürsünüz. Hayallerinizi düşünün, ihtiraslarınızı düşünün, kışkırmalarınızı, pişmanlıklarınızı düşünün, ‘keşke’lerinizi düşünün. En sevdiğiniz bir varlığı kendi ellerinizle boğazladığınız bir durumu dahi düşünebilirsiniz, değil mi? Daha neler neler düşünebilirsiniz! Birbirleriyle çelişen, çelişmeyen hatta birbirini ortadan kaldıran sayısız sayıda olasılık var. Siz bu olasılıklardan birisini seçip yerleşinceye kadar, kuantum sistemi olasılıklardan birisine çökünceye kadar, olasılıklar sonsuz sayıda ve aynı anda varlar.”

Cemil Meriç’i rahmetle anmamak ne mümkün! “Bana hakikatı değil, muradını ver,” dediğini hatırlıyorum, “Olmak istediğin gibi görün, olduğun gibi değil, çünkü her yalan bir yaratış.’”


ASLINDA HER ŞEY OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ… (2)

ZAMAN
6 Şubat 2002

“Kâinatta belirsiz olan, bulanık olan, ortada olan hiçbir şey yoktur. Kâinatı/dünyayı oluşturan parçacıklar, belirli fizik kurallarına göre hareket ederler. Birbirleriyle olan ilişkileri, ‘nedensellik’ çerçevesinde gelişir. Nedensellik kurallarının neler olduğunu keşfedersek bizi kâinatın/dünyanın nasıl işlediğini öğrenmekten alakoyacak hiçbir şey yoktur.”
Birinci Aydınlama Çağınının zihniyetini özetleyen bu inanç, 1920’lerden itibaren “Yeni Fizik” olarak da bilinen Kuantum Fiziğindeki ilerlemeler sonucu sarsılmaya başlıyor. Werner Heisenberg, “Nedensellik kurallarının neler olduğunu keşfedersek bizi kâinatın/dünyanın nasıl işlediğini öğrenmekten alakoyacak hiçbir şey yoktur” diyen Isaac Newton’un yanıldığını, kuantum mekaniğinde bazı şeylerin ilkesel olarak bilinemez olduğunu matematiksel olarak kanıtlıyor.
Klasik Fizik, doğrusal sistemleri çözüyor, ne ki, gerçek dünyada doğrusal sistem yok! Şunu şöyle etkilersek, bu sonucu alırız diye kesin bir şey söyleyemiyoruz, çünkü gerçek dünya doğrusal değil. Gerçek dünya kırçıl, gerçek dünya puslu, gerçek dünya saçaklı. Siyah-beyaz olan, tertipli, düzenli olan, bilim, dünya değil. Kırçıl bir dünyayı anlatmak için, içinde kırçıl kelime olmayan bir dili, bilimin dilini, kullanageldik; sorun da burada.
Soruna, “Uyumsuzluk Problemi” diyorlar ve ekliyorlar: Eski Yunan, Demokritus, kâinatı atomlara ve boşluğa indirgedi. Eflâtun, dünyayı doğrular ve üçgenlerle doldurdu. Aristo oturdu, siyah-beyaz mantığın kanunlarını yazdı. O gün bugün, matematikçiler ve bilim adamları, aslen puslu/kırçıl/saçaklı olan evreni tarif etmek için, siyah-beyaz kanunları kullanırlar. Aristo mantığının ikili (doğrusal) sisteminde gökyüzü ya mavidir, ya da mavi değildir. Hem mavidir hem de mavi değildir olmaz. Bir şey, ya doğrudur yada yanlış. Dijital bilgisayar, 0/1 ikili sisteminde çalışır. Bilim, siyah-beyaz düşüncenin zaferidir.
“Bilim” deyince akan sular durmaktadır ama aslında siyah-beyaz da yoktur. Karadır denilen her şeyi, saç, kumaş, gece, gökyüzü, kömür, ne bulursak toplayıp bakalım. Bakalım, birinin siyahı ötekininkini tutuyor mu?! Keza beyaz. Köpük, bulut, elmanın içi, kemik, diş, kar. Öyleyse, beyaz diye de bir şey yok, beyazımsı birşeyler var!

“Yeni Fizik”in önde gelen iki açılımından birisi “Kaos Paradigması,” diğeri “Fuzzy,” yani puslu veya saçaklı mantık.

Kaos Teorisi, Birinci Aydınlanma Çağını başlatan Klasik Fizik’in açıklamaya muktedir olmadığı için gözardı etmeyi sürdürdüğü “türbülans”a/karmaşaya anlam kazandıran, “dinamik sistemler” denilen süreçlerin işleyişini açıklayan teori. Klasik Fizik’in, “şunu şöyle etkilersen bu sonucu alırsın” şeklindeki nedensellik ilişkilerinin işlemediği durumlar: hava hareketleri, deniz dalgaları, girdaplar, depremler, borsadaki iniş-çıkışlar, vb. vb. Bunlar, doğrusal sistemler olmadıkları için neden-sonuç ilişkileri kesin olarak saptanamayan oluşumlar.

Dinamik sistemlerin özellikleri, başlangıç noktalarında meydana gelen en ufak – moleküler - bir değişikliğin beklenme

 
 DİĞER MAKALELER
EYLÜL 2011
• 
EYLÜL 2008
AĞUSTOS 2008
TEMMUZ 2008
• 
• ALMANYA
• HİTLER
HAZİRAN 2008
• 
MAYIS 2008
• 
NİSAN 2008
MART 2008
• 
ŞUBAT 2008
OCAK 2008
• AÇMAZ
ARALIK 2007
KASIM 2007
EKİM 2007
EYLÜL 2007
AĞUSTOS 2007
NİSAN 2007
MART 2007
ŞUBAT 2007
OCAK 2007
ARALIK 2006
KASIM 2006
MAYIS 2006
NİSAN 2006
ŞUBAT 2006
OCAK 2006
ARALIK 2005
EKİM 2005
EYLÜL 2005
• ÖCÜ!
AĞUSTOS 2005
TEMMUZ 2005
HAZİRAN 2005
MAYIS 2005
NİSAN 2005
MART 2005
ŞUBAT 2005
OCAK 2005
ARALIK 2004
KASIM 2004
EKİM 2004
EYLÜL 2004
AĞUSTOS 2004
TEMMUZ 2004
HAZİRAN 2004
MAYIS 2004
• GÂVUR
NİSAN 2004
MART 2004
ŞUBAT 2004
OCAK 2004
EKİM 2003
EYLÜL 2003
AĞUSTOS 2003
TEMMUZ 2003
MAYIS 2003
NİSAN 2003
MART 2003
ŞUBAT 2003
OCAK 2003
ARALIK 2002
KASIM 2002
EKİM 2002
EYLÜL 2002
AĞUSTOS 2002
TEMMUZ 2002
• ABANT
HAZİRAN 2002
MAYIS 2002
NİSAN 2002
MART 2002
ŞUBAT 2002
OCAK 2002
ARALIK 2001

 BEĞENDİKLERİM
Alev Alatly